Drift og ledningskart

 Formålet med prosjektet er at kommunene skal få bedre oversikt over sine ledningsnett og i større grad kunne nyttiggjøre seg registrerte data. I prosjektet blir det gjort innmåling av ledningsnett som ikke er kartlagt, registrering av egenskapsdata i felt (kumkort) og tatt digitale bilder av kummer. Alle data blir registrert i det VA-informasjonssystemet den enkelte kommune har. Det blir også gjort en kvalitetsheving av eksisterende data gjennom sjekk av egenskapsdata og sammenhenger i ledningsnettet. Og sist, men ikke minst, blir det lagt til rette for konstruktiv bruk av dataene i planarbeid, utbygging/nyanlegg, drift og vedlikehold, rapportering (KOSTRA, VREG) mm.


Ved behov kan også andre oppgaver være aktuelt, for eksempel utforming av bestillingsformular/ registreringsformular og gjennomgang/etablering av rutiner. Det er dessuten et poeng i seg selv at man gjennom et slikt samarbeid vil en sikre kontinuitet i dette arbeidet.