Farekartlegging etter drikkevannsforskriften

Det ble gjennomført sonderingsmøtet 21.11., der 13 kommuner var representert, totalt 27 deltagere.

Med de foreløpige tilbakemeldinger vi fikk på møtet starter prosessen i arbeidsgruppene opp i januar. Tema blir å supplerer/etterprøve farekartlegging og legge grunnlag for videre arbeid med å rullere ROS-analyse. Grupper og gruppesammensetning er avhengig av konkret tilbakemelding/påmelding. I utgangspunktet legger vi opp til geografisk inndeling.

Som diskusjonen viste er det vanskelig å fastsette på forhånd hvor detaljert det er hensiktsmessig diskutere i arbeidsgruppene, og når prosessen må videreføres i egen organisasjon. Vi tror at det kan være greit å avklare opplegg og omfang i den enkelte gruppe i starten og underveis. I dette ligger det også mulighet for å tilpasse opplegg til individuelle ønsker og behov.

I etterkant av møtet har vi fått opplyst at Mattilsynet for 2019 lager felles tilsynsmaler for farekartlegging og prøvetaking , samt for leveringssikkerhet. Dette tilsier at etterprøving av farekartlegging helt klart blir tema for tilsyn 2019.

Vi ber om en melding om hvem som ønsker å delta i samarbeidet framover. Vi setter pris på både deltagere som har et behov for supplering av sin dokumentasjon, og deltagere som har erfaring å dele med andre. Vi tror alle som deltar, uansett nivå på dagens dokumentasjon og rutiner, vil dra nytte av et slikt samarbeid. Denne invitasjonen går til alle DIHVA kommunene, både de som var med på sonderingsmøtet og andre.

Vi setter pris på en tilbakemelding innen 06.12, enten man vil delta eller ikke, og tar mer enn gjerne mot innspill og spørsmål.


Daglig leder

Arne Bergo

(arne@dihva.no)